خرید پلی رادیوجوان - افزایش Play و Like موزیک در رادیو جواندر صورت سفارش ۲ موزیک بصورت همزمان موزیک دوم شامل ۵۰٪ تخفیف خواهد شد.